2 Olympus Sashiko Needles $3.50 : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
2 Olympus Sashiko Needles $3.50
Purchase Info
Large White Sashiko thin thread 100% cotton 170 meters $6.95 : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Large White Sashiko thin thread 100% cotton 170 meters $6.95
Purchase Info
Olympus White Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Olympus White Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
Purchase Info
Olympus Cream #2- Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Olympus Cream #2- Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
Purchase Info
Olympus Brown #3 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Olympus Brown #3 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
Purchase Info
Olympus Pumpkin #4 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Olympus Pumpkin #4 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
Purchase Info
Olympus Gold #5 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Olympus Gold #5 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
Purchase Info
Olympus Yellow Green #6 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
 : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Olympus Yellow Green #6 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
Purchase Info
Olympus Green #7 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Olympus Green #7 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
Purchase Info
Olympus Aqua #8 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
 : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Olympus Aqua #8 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
Purchase Info
Olympus Sky Blue #9 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Olympus Sky Blue #9 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
Purchase Info
Olympus Cobalt Blue #10 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
 : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Olympus Cobalt Blue #10 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
Purchase Info
Olympus Navy #11 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Olympus Navy #11 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
Purchase Info
Olympus Rose Red #12 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Olympus Rose Red #12 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
Purchase Info
Olympus Rose Pink #13 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Olympus Rose Pink #13 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
Purchase Info
Olympus Orchid Pink #14 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Olympus Orchid Pink #14 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
Purchase Info
Olympus Red #15 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Olympus Red #15 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
Purchase Info
Olympus Yellow #16 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Olympus Yellow #16 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
Purchase Info
Olympus Cyan Blue #17 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Olympus Cyan Blue #17 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
Purchase Info
Olympus Royal Blue #18 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Olympus Royal Blue #18 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
Purchase Info
Olympus Purple #19 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Olympus Purple #19 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
Purchase Info
Olympus Black #20 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Olympus Black #20 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
Purchase Info
Olympus Hot Pink #21 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Olympus Hot Pink #21 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
Purchase Info
Olympus Orange #22 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Olympus Orange #22 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
Purchase Info
Olympus Ultra Marine Blue #23 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Olympus Ultra Marine Blue #23 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
Purchase Info
Olympus Lavender #24 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Olympus Lavender #24 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
Purchase Info
Olympus Coral #25 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Olympus Coral #25 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
Purchase Info
Olympus Virdian green #26 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Olympus Virdian green #26 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
Purchase Info
Olympus Blue #27 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Olympus Blue #27 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
Purchase Info
Olympus Gray #28 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Olympus Gray #28 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
Purchase Info
Olympus Lemon Yellow #29 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Olympus Lemon Yellow #29 Sashiko thread 100% cotton 20 meters $2.25 Thick thread
Purchase Info
Daruma White Sashiko thin thread 100% cotton 40 meters $2.75 : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Daruma White Sashiko thin thread 100% cotton 40 meters $2.75
Purchase Info
Daruma Cream Sashiko thin thread 100% cotton 40 meters $2.75 : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Daruma Cream Sashiko thin thread 100% cotton 40 meters $2.75
Purchase Info
 Daruma Turquoise Sashiko thin thread 100% cotton 40 meters $2.75
 : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Daruma Turquoise Sashiko thin thread 100% cotton 40 meters $2.75
Purchase Info
 Daruma Blue Sashiko thin thread 100% cotton 40 meters $2.75 : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Daruma Blue Sashiko thin thread 100% cotton 40 meters $2.75
Purchase Info
Daruma Navy Sashiko thin thread 100% cotton 40 meters $2.7 : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Daruma Navy Sashiko thin thread 100% cotton 40 meters $2.7
Purchase Info
Daruma Bright Red Sashiko thin thread 100% cotton 40 meters $2.75 : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Daruma Bright Red Sashiko thin thread 100% cotton 40 meters $2.75
Purchase Info
Daruma Lime Green Sashiko thin thread 100% cotton 40 meters $2.75 : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Daruma Lime Green Sashiko thin thread 100% cotton 40 meters $2.75
Purchase Info
Daruma Emerald Green Sashiko thin thread 100% cotton 40 meters $2.75 : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Daruma Emerald Green Sashiko thin thread 100% cotton 40 meters $2.75
Purchase Info
Daruma Gold Sashiko thin thread 100% cotton 40 meters $2.75 : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Daruma Gold Sashiko thin thread 100% cotton 40 meters $2.75
Purchase Info
 Daruma Brown Sashiko thin thread 100% cotton 40 meters $2.75 : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Daruma Brown Sashiko thin thread 100% cotton 40 meters $2.75
Purchase Info
Daruma Black Sashiko thin thread 100% cotton 40 meters $2.75 : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Daruma Black Sashiko thin thread 100% cotton 40 meters $2.75
Purchase Info
 Daruma Melon Sashiko thin thread 100% cotton 40 meters $2.75 : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
Daruma Melon Sashiko thin thread 100% cotton 40 meters $2.75
Purchase Info
SOLD OUT Mini collection of thin solid Sashiko threads. 20 colors, 11 yards of each color. $26.75 : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
SOLD OUT Mini collection of thin solid Sashiko threads. 20 colors, 11 yards of each color. $26.75
Purchase Info
SOLD OUT Olympus Sashiko Needles-4 lengths- 65mm,54mm,48mm,42.9mm sharp. $5.50 : Sashiko Threads & Needles : Easy Piecing: Sashiko Supplies: Shweshwe Fabric: Japanese Fabrics
SOLD OUT Olympus Sashiko Needles-4 lengths- 65mm,54mm,48mm,42.9mm sharp. $5.50
Purchase Info