Yuendumu Bush Tomato rust 
 100% cotton

Yuendumu Bush Tomato rust 100% cotton